KOMMER!

Den arkitektoniske utforming av det fysisiske miljø på en demensavdeling kan enten være til hjelp og støtte i omsorgen for de demente eller skape unødige utfordringer i hverdagen for pasienter og pleiere. Her er erfaringsmessig mye å hente. Etter hvert vil her følge noen ideer og synspunkter rundt dette med tanke på bedre arkitektoniske og tekniske løsninger på en demensavdeling sett fra deres side som arbeider der til daglig.